nl

Wie zijn wij?

Het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 heeft de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI) opgericht in de vorm van een instelling die gemeenschappelijk is voor de 3 gewesten en de federale staat in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Die instelling is belast met het beheer en de uitwisseling van de patrimoniuminformatie tussen de 3 gewesten en de federale staat. Dankzij een professionele en doeltreffende samenwerking tussen de verschillende partijen kan de klantentevredenheid en het correcte beheer van de gegevens worden verbeterd.

Naar aanleiding van de verschillende staatshervormingen en gelet op het toenemende aantal uitwisselingen van patrimoniuminformatie, stijgt bovendien de nood om een gecoördineerde uitwisseling van de gegevens en een passend beheer van de authentieke bronnen te garanderen.

 

Organigram

 

Raad van Bestuur

Rol

De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de werking van de CSPI en voor de uitvoering van haar taken.

De Raad van Bestuur keurt het driejaarlijks strategisch plan, het jaarlijkse operationeel plan et het budget goed.

De Raad van Bestuur kan ook overeenkomsten aangaan met de gebruikers of gebruikersorganisaties met betrekking tot de toegang tot patrimoniuminformatie van een andere partij.

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit acht effectieve leden, twee bestuurders per partij van het samenwerkingsakkoord, en acht plaatsvervangers.

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt afwisselend om de twee jaar uitgeoefend door een van de vertegenwoordigers van een andere partij.

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur is de Heer Xavier Simon (contact : voorzitter.president@scip-cspi.be).

 

Leden

Federale Staat:

 

Administration générale Documentation patrimoniale

Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie 

Wouter De Ryck 

 

Karel Vanhoecke*

Abdelwahad Harag 

Kathleen Desmedt*

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Bruxelles Fiscalité

Brussel Fiscaliteit

Marc Fettes

Roselyne Goossens*

Bruxelles Pouvoirs locaux

Brussel Plaatselijke besturen

Xavier Simon  

Loubna Doumali*

Waals Gewest

 

Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité

 

David Verzwymelen 

Direction Générale Transversale du budget de la logistique et des TIC

Alain Portois*

Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité

 

Stephane Hubert 

 Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité

Eric Collin*

Vlaams Gewest

 

Vlaamse Belastingdienst

 

Nadine Van Wambeke

Nathalie Quintelier*


Informatie Vlaanderen 

Bjorn De Vidts 

 

Luc Depredomme*

 

*Vervanger

Wenst u meer informatie met betrekking tot de taken toegewezen aan de Raad van Bestuur, dan kunt u dat terugvinden in artikels 11 en 13 van het samenwerkingsakkoord.

Secretariaat

Krachtens artikel 14 van het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 is het secretariaat met de volgende taken belast:

  • Het bereidt alle beslissingen van de Raad van bestuur voor en voert ze uit;

  • Het staat in voor het secretariaat van de Raad van bestuur en van het forum;

  • Het maakt de ontwerpen op van het driejaarlijks strategisch plan, van het jaarlijks operationeel plan, van de begroting, van de rekeningen en van het verslag over de werking van het vorige begrotingsjaar die aan de Raad van bestuur worden voorgelegd.

Het Forum

In een latere fase wordt er binnen de CSPI een forum opgericht dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van personen geïnteresseerd in de toegang tot en het hergebruik van patrimoniuminformatie en regelt de samenstelling en de werking ervan.

Het forum kan adviezen geven en aanbevelingen doen aan de CSPI om de toegang tot en het hergebruik van de patrimoniuminformatie te verbeteren.

De CSPI kan het forum de mogelijkheid bieden om advies te verlenen over de ontwerpen van het driejaarlijks strategisch plan en van het jaarlijks operationeel plan. De CSPI kan beslissen dat de afgevaardigde van het forum uitgenodigd wordt op de vergaderingen van de raad van bestuur met spreekrecht, doch zonder de andere rechten van de effectieve leden van de raad van bestuur uit te oefenen.

Wenst u meer informatie over het Forum, dan kunt u dat terugvinden in artikel 16 van het samenwerkingsakkoord.

 

Contact

secretariaat.secretariat@scip-cspi.be

Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI)

Gebouw  North Galaxy - Verdieping B26

Koning Albert II-laan 33 bus 503

1030 BRUSSEL

Ondernemingsnummer: 0683.612.547