nl

Wie heeft een kosteloos toegangsrecht?

Elke partij heeft een kosteloos recht van toegang tot en gebruik van de patrimoniuminformatie uit de authentieke bronnen van de patrimoniuminformatie van de andere partijen, indien en voor zover die toegang en dat gebruik nodig zijn voor de uitoefening van haar bevoegdheden, inzonderheid voor de uitoefening van haar fiscale bevoegdheden.

De hierna omschreven openbare overheden hebben kosteloos toegang tot de patrimoniuminformatie uit de authentieke bronnen van de partijen en mogen die gebruiken als en voor zover die toegang en dat gebruik noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheden.

a) Een rechtspersoon of een organisme opgericht door of krachtens de Grondwet, een wet, een decreet of een regel bedoeld in  artikel 134 van de Grondwet;

b) Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die openbare administratieve functies verricht;

c) Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die openbare verantwoordelijkheden of functies heeft, of die openbare diensten verstrekt onder de controle van een orgaan of persoon bedoeld in punt a) of b).

Organen en instellingen met een gerechtelijke bevoegdheid vallen niet onder deze definitie, tenzij ze optreden in een andere functie dan de rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen buiten deze definitie, behalve wanneer zij optreden in een administratieve functie.