nl

Disclaimer

Gebruik van de website

Deze website wordt beheerd door de “Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie” (afgekort “de CSPI”).

Wij beheren deze website met de grootste zorg. Wij bieden echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die er wordt aangeboden. Die informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of latere kennisgeving. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor het eventueel gebruik van de inhoud van deze website. Wat betreft de informatie en de documenten die officieel bekendgemaakt worden, zijn enkel de teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, rechtsgeldig.

Enkel op deze website kan via een beveiligde module een aanvraag om toegang tot de patrimoniuminformatie worden ingediend waarbij de gebruiker zich eerst moet registreren door het aanmaken van een persoonlijk account.

Elk bezoek aan deze website wordt geregeld door de toepassing van deze voorwaarden. Door deze website te raadplegen, te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt de gebruiker stilzwijgend de toepasselijkheid van al deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor de hele website van de CSPI.

Indien één van de bepalingen voor gebruik niet van toepassing is of in strijd is met een dwingende rechtelijke bepaling, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen voor gebruik.

De CSPI behoudt zich het recht voor om die gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden wordt van kracht op het ogenblik dat de gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden op de website wordt vermeld.

De CSPI behoudt zich het recht voor om haar website op elk ogenblik te wijzigen, te blokkeren of te sluiten.

Verantwoordelijkheden

De informatie op de website van de CSPI is algemeen en kan worden bijgewerkt. De CSPI probeert u zo precies mogelijk te informeren, maar indien zou blijken dat de informatie die op haar website wordt verspreid onjuist, onvolledig, ongeschikt of verouderd zou zijn, kan de CSPI niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte veroorzaakte schade.

Behalve in geval van een opzettelijke daad of ernstige fout van haar kant of van haar vertegenwoordigers, kan de CSPI ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor:

 • om het even welke schade die zou voortvloeien uit het verkeerd gebruik door de gebruiker van de documenten die op deze website beschikbaar zijn;
 • om het even welke schade die voortvloeit uit de conclusies die de gebruiker trekt;
 • om het even welke schade die voortvloeit uit misbruik ten gevolge van de verspreiding van persoonlijke paswoorden en/of gebruikersnamen door de gebruiker van de beveiligde module van deze website;
 • om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van op deze site vermelde websites of van informatie die via deze websites wordt verkregen;
 • de overdracht van virussen via haar internetsite, ook al wendt de CSPI alle technische middelen aan die geschikt zijn om de gekende virussen op haar website te vermijden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid, verwerkt de CSPI zo spoedig mogelijk de aanvragen die in goede orde op haar website worden ingediend. De CSPI is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-verwerking van de aanvraag. Het geeft de gebruiker in geen geval recht op een of andere financiële vergoeding.

De CSPI heeft geen enkele invloed op de behandeling van de aanvraag die gebeurt door de leverancier van de gegevens en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van een authentieke bron.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en principes betreffende het verzamelen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de gebruiker voor een aanvraag persoonsgegevens moet verstrekken. In dat geval worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Concreet betekent dit dat:

 • Uw persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de doeleinden die tijdens de inzameling ervan zijn vermeld. De betrokken personen geven hun toestemming voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot hun volledige identificatie en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van hun aanvragen door het vak “ik geef mijn toestemming voor de verwerking van de gegevens betreffende mijn volledige identificatie en van de gegevens nodig voor de behandeling van mijn aanvragen” aan te vinken tijdens hun inschrijving op de website.
 • De CSPI verwekt de volgende gegevens : naam, voornaam, functie, telefoonnumer en emailadres.
 • U het recht heeft om uw persoonsgegevens te raadplegen om de juistheid ervan te controleren en om eventuele fouten te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de secretariaat. U heeft eveneens het recht om te vragen dat uw gegevens worden verwijderd in het geval dat deze niet meer nodig zijn voor de missie van de CSPI.
 • U heeft het recht een kopie te vragen van uw gegevens die door de CSPI worden bewaard in een exploiteerbaar formaat. Indien u een kopie wenst, neemt u contact op met de secretariaat van de CSPI (secretariaat.secretariat@scip-cspi.be).
 • Persoonsgegevens enkel worden doorgegeven aan het personeel dat de aanvragen verwerkt. Evenwel kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan personen buiten de CSPI maar enkel wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker.
 • De persoonsgegevens die aan de CSPI worden doorgegevevn worden bewaard zolang de aanvrager een account heeft op de website. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de volledige identificatie van de aanvrager. De anvrager beschikt altijd over de mogelijkheid om de verwijdering van zijn account en/of gegevens te vragen. In geval van een nieuwe aanvraag zal hij dan een nieuw account moeten aanmaken.
 • Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, zal de CSPI de aanvraag niet kunnen verwerken.

U kunt elke aanvraag of elke vraag betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer versturen aan de volgende email adres : dpo@scip-cspi.be

Als u een klacht hebt bettreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de CSPI, kan u deze aan hetzelfde adres sturen.

Verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot deze website is de voorzitter van de CSPI, in naam van de raad van bestuur van de CSPI.

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie aangaande surfgedrag

Als u op deze site komt verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens:

 • Het IP-adres dat u toegekend wordt wanneer u inlogt;
 • De datum en het uur van toegang tot de site;
 • De geraadpleegde pagina’s;
 • Het type browser dat gebruikt wordt;
 • Het platform en/of het operating system geïnstalleerd op de PC;
 • De zoekmachine en sleutelwoorden gebruikt op de website.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het aantal gebruikers binnen de verschillende secties van de website te meten en om er verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Om het surfen op onze internetsite te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren kan de CSPI ‘cookies’ gebruiken. Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat door de een website op een internetbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Deze ‘cookie’ kan bij een later bezoek aan deze zelfde site worden hergebruikt.  De ‘cookies’ kunnen enkel gelezen worden door die website die deze geplaatst heeft. De website gebruikt deze ‘cookies’ voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld, om uw voorkeuren te onthouden voor bepaalde soorten informatie, zodat u niet steeds dezelfde toetsaanslagen moet herhalen bij elk bezoek aan onze website. De meeste ‘cookies’ werken slechts tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele ‘cookie’ bevat informatie aan de hand waarvan u kan worden gebeld of per post of per e-mail kan worden aangeschreven. Ook kunt u uw browser zo configureren dat u elke keer geïnformeerd wordt wanneer er een ‘cookie’ wordt aangemaakt of om het opslaan ervan te verhinderen.

 Als dit niet gewenst is, kan u de cookies uitschakelen, dit kan u doen volgens de browser die u gebruikt:

Indien u het gebruik van cookies uitschakelt, hou er dan rekening mee dat bepaalde grafische onderdelen niet of niet optimaal zichtbaar zullen zijn of dat bepaalde functionaliteiten van de website niet zullen kunnen worden gebruikt.

Links naar andere sites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derde partijen waarnaar de hyperlinks op de website van de CSPI de gebruikers doorsturen. Die links zijn louter informatief.

De CSPI kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules op iedere website te raadplegen.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, illustraties, logo’s, namen en andere elementen op deze website worden beschermd door de nationale en internationale bepalingen betreffende de intellectuele eigendom die door elke gebruiker van de website moeten worden nageleefd.

Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, bewerking, opslag in een databank, openbaarmaking van het geheel of een gedeelte van deze website, onder welke vorm en met welke elektronische, mechanische of andere middelen ook, is strikt verboden. Indien de gebruiker elementen wil reproduceren of openbaar maken, moet hij daartoe schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming krijgen van de CSPI, behalve als de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of van het Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht de gebruiker daarvan vrijstellen. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website voor strikt persoonlijke doeleinden te downloaden en te reproduceren en om die informatie binnen zijn familiekring kosteloos te verspreiden en te verstrekken.

Elke schending van deze rechten kan burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgingen met zich meebrengen.

Bevoegde rechtbanken

Onverminderd de specifieke voorwaarden van de verschillende websites waarnaar op deze internetsite wordt verwezen en die door derde partijen worden beheerd, wordt elk geschil betreffende de website van de CSPI of met betrekking tot de inhoud ervan uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

 

Indien u bijkomende vragen hebt met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens of indien u hier meer informatie over wenst, kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer via volgend adres: dpo@scip-cspi.be.