nl

Juridisch kader

De oprichting van de CSPI is het gevolg van een engagement dat volgt uit de 5e staatshervorming en berust op de politieke wil van 4 partijen: de 3 gewesten en de federale staat, dat vastgelegd is in een samenwerkingsakkoord.

Met dat akkoord hebben de 3 gewesten en de federale staat hun wil uitgedrukt  voor het regelen van de toegang tot de patrimoniuminformatie die zich bevindt in hun authentieke bronnen ten voordele van de andere partijen en de  gebruikers, zonder dat dit de toegangsrechten uitsluit of beperkt op basis van andere wettelijke of reglementaire bepalingen.

Met dit akkoord  hebben de partijen ook de uitwisseling van de patrimoniuminformatie willen regelen in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden van de gewesten en van de federale overheid.

Wenst u meer informatie, dan kunt u dit terugvinden in het samenwerkingsakkoord.

Doel van het samenwerkingsakkoord

Het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de vier partners (de 3 gewesten en de federale staat) vloeit voort uit een gemeenschappelijke wil tot samenwerking en overleg betreffende de uitwisseling van patrimoniuminformatie. Het samenwerkingsakkoord heeft tot doel:

  • Het organiseren van de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie met inbegrip van de uitwisseling van methodologieën, processen, goede praktijken, toepassingen, ...
  • De verbintenis van de partijen om bij te dragen tot het bijwerken van de patrimoniuminformatie;
  • De ontsluiting van de patrimoniuminformatie voor gebruikers;
  • Het afsluiten van specifieke overeenkomsten tussen bepaalde partijen voor het gemeenschappelijke beheer en om de uitwisseling van welbepaalde patrimoniuminformatie mogelijk te maken.

Historiek en context van het samenwerkingsakkoord.

Het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI) werd afgesloten op 18 april 2014 tussen de 3 gewesten en de federale staat en is in werking getreden op 2 april 2015 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2014, Ed. 2, blz. 76799).

Het ligt in de lijn van de regionalisering van de bevoegdheden waarvoor het noodzakelijk is om over informatie te beschikken voor de ontwikkeling van het beleid op gewestelijk niveau (economisch, politiek, sociaal, ...). Het maakt deel uit van de Europese strategische visie over de uitwisseling van de informatie.

Parlementair traject van het op 18 april 2014 ondertekende samenwerkingsakkoord:

  • Federale staat (wet van 27/05/2014 - bekendgemaakt in het BS van 3/7/2014)
  • Vlaanderen (decreet van 19/12/2014 – bekendgemaakt in het BS van 16/01/2015)
  • Wallonië (decreet van 26/02/2015 – bekendgemaakt in het BS van 9/03/2015)
  • Brussel Hoofdstad (Ordonnantie van 19/03/15 – bekendgemaakt in het BS van 02/04/15)