nl

FAQ en Nuttige Links

FAQ

Hier geven wij een antwoord op uw meest voorkomende vragen (FAQ). Aarzel echter niet om contact op te nemen met uw uniek contactpunt als u andere meer specifieke vragen heeft.

 

1.  Wie is de SPOC en wat is zijn rol?

De SPOC is het uniek contactpunt van de CSPI voor elk van de gewesten of voor de federale staat. Hij ontvangt alle aanvragen om toegang tot de patrimoniuminformatie van een overheid die deel uitmaakt van een gefedereerde entiteit, (gewest of federale staat).

 

 

2.  Wat is een overheid?

In de zin van de CSPI is een overheid:

a)     een rechtspersoon of een orgaan opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, een decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet;

b)     een natuurlijke of rechtspersoon die openbare bestuursfuncties uitoefent;

c)     een natuurlijke of rechtspersoon die, onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder punt a) of b), belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten verleent.

De organen en instellingen met een gerechtelijke bevoegdheid vallen niet onder deze definitie tenzij ze optreden in een andere functie dan de rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen niet onder deze definitie, behalve wanneer zij optreden in een administratieve functie. ”

 

 

3. Wie zijn de dienstenintegratoren en wat is hun rol?

De opdracht van de dienstenintegrator bestaat erin wederzijdse uitwisselingen van elektronische gegevens tussen de participerende overheidsdiensten onderling en tussen de participerende overheidsdiensten en de dienstenintegratoren te organiseren, alsook deze gegevens geïntegreerd te ontsluiten.

 

4. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is dus zeer breed.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie.

Let op, indien het koppelen van verschillende types informatie (leeftijd, geslacht, stad, diploma, enz.) of het gebruik van verschillende technische middelen tot één persoon leidt (“singling out”), worden de gegevens als persoonsgegevens beschouwd.

Bijvoorbeeld:  een gebruikersnaam, een naam, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een e-mailadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam (zoals een IP-adres), een klankopname,… Zo is het kadastraal inkomen een persoonsgegeven.

 

 

5. Wat is een authentieke bron?

 

Onder “authentieke bron” verstaat men een verzameling gegevens die in het bezit zijn van een instelling die krachtens een rechtshandeling is aangeduid om in te staan voor het beheer ervan, en die bewijskracht hebben in een specifiek bevoegdheidsgebied.

De gegevens moeten betrekking hebben op natuurlijke of rechtspersonen of op rechtsfeiten.

Aan het beheer van een authentieke bron zijn rechten en plichten gebonden:

▪        het waarborgen van de volledigheid, nauwkeurigheid en regelmatige actualisering van de gegevens;

▪        het rechtzetten van verkeerde gegevens, in voorkomend geval na controle;

▪        het ter beschikking stellen van de gegevens aan andere instellingen die deze om een gewettigde reden nodig hebben, met inachtneming van de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Zo wordt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken erkend als authentieke bron van het Rijksregister voor Belgische staatsburgers.

Op dezelfde wijze is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën) de authentieke bron voor het kadastraal percelenplan, voor de patrimoniuminformatie die noodzakelijk is voor de vaststelling van het kadastraal inkomen.

 

6. Wat is patrimoniuminformatie?

Patrimoniuminformatie is het geheel van geografische, kadastrale en personele informatie alsmede zowel juridische als feitelijke informatie.

(bijv.: de nuttige oppervlakte, de oppervlakte van het perceel, het kadastraal nummer, de eigenaar van het goed,...).

 

7. Wat zijn open data?

Het gaat over gegevens die:

▪        de overheidsdiensten verzameld hebben in het kader van hun overheidsopdrachten;

▪        geen privacygevoelige informatie (meer) bevatten en niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten vallen;

▪        vrijgegeven worden in een formaat dat makkelijk automatisch te verwerken valt;

▪        hergebruikt mogen worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. 

 

 

8.  Wat is het kadastraal plan?

Het kadastrale percelenplan is een grafische voorstelling van de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied.  Het betreft één van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie.  De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:

▪        de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en 

in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage;

▪        de straatnamen, adressen, plaatsnamen;

▪        de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen;

▪        de administratieve en kadastrale grenzen.

 

 

Nuttige links

Algemene websites:

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD):

De AAPD is onder meer belast met de vaststelling van het kadastraal inkomen, het bewaren en bijhouden van de patrimoniale documentatie (kadastraal percelenplan en het bestand van de eigenaars, van hun percelen en van hun rechten). (https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocumentatie)

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

 

 

Open data:

Gegevens die door de overheidsdiensten verzameld worden in het kader van hun openbare taken:

▪        die geen privacygevoelige informatie bevatten en die niet onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten vallen;

▪        en die worden vrijgegeven in een formaat dat makkelijk automatisch te verwerken valt.

 

Kadastraal plan:

- Het kadastraal plan is beschikbaar via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-plan

 

- Via de toepassing Cadgis is het mogelijk om gratis het onlinekadasterplan te raadplegen. U kunt in het plan zoeken op straatnaam en huisnummer en u kunt ook een afdruk maken van het resultaat van uw opzoeking.  (www.cadgis.be).

 

Open Data portaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Dit portaal vormt de unieke toegangspoort tot de datasets van de Brusselse openbare diensten en hun partners.  (http://opendatastore.brussels/nl)

 

Open Data portaal van het Waals Gewest:

l’Agence du Numérique biedt een Open Data dienst aan met als doel de open gegevens van de overheidsdiensten in Wallonië te hergroeperen.

(https://opendata.digitalwallonia.be/)

 

Open Data portaal van het Vlaams Gewest:

Het Open Data portaal is de handleiding voor de open data van de autoriteiten van Vlaanderen.

(http://opendata.vlaanderen.be/)

 

Open Data portaal van de federale staat:

Portaal dat gegevens ter beschikking stelt van de federale overheidsdiensten, maar dat ook is bedoeld om een omgeving (“community”) te bouwen rond deze data.

 (https://data.gov.be/nl)

 

Dienstenintegratoren

Dienstenintegrator – Brussel-Hoofdstad: FIDUS

Fidus is de bij wet aangestelde beheerder van de elektronische gegevensuitwisselingen van en naar de instellingen van het Brussels Gewest, voor zover het gegevens betreft afkomstig van authentieke bronnen.

(https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/infrastructure-solutions/fidus)

 

Dienstenintegrator – Vlaams Gewest: Informatie Vlaanderen

Informatie Vlaanderen (I.V.) ondersteunt de overheden in Vlaanderen bij het in de markt zetten, digitaliseren en verbeteren van dienstverlening. (https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen)

 

Dienstenintegrator – Waals Gewest: BCED

De Kruispuntbank voor de uitwisseling van gegevens (BCED) is een tool voor administratieve vereenvoudiging van Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) die het delen van gegevens bevordert.

(http://www.ensemblesimplifions.be/bced)

 

Dienstenintegrator – federale staat: BOSA-DT

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie van BOSA kan de originele data die andere overheidsdiensten in het kader van hun activiteiten verzamelen, “combineren” om deze daarna op geïntegreerde wijze toegankelijk te maken voor de dienstverlening van de overheid. 

(https://bosa.belgium.be/nl/dg-digitale-transformatie)

 

Geografisch informatiesysteem (GIS):

Toegangspoort tot de geografische gegevens die het mogelijk maakt om:

▪        geografische kaarten te creëren of te raadplegen;

▪        thematische data op te zoeken die beschikbaar zijn in de catalogus;

▪        de gegevens in uw GIS-infrastructuur te gebruiken via WMS (web mapping services) en WFS (web feature service).

 

 

Geoportaal van het Brussels Gewest:

(http://geonode.geobru.irisnet.be/nl/)

 

Geoportaal van het Vlaams Gewest:

 (http://www.geopunt.be/kaart)

 

Geoportaal van het Waals Gewest:

(http://geoportail.wallonie.be/home.html)

 

Geoportaal van de federale staat:

(https://www.geo.be/#!/home?l=nl)

 

Portaal Cartesius:

Via het portaal kunt u historische geografische gegevens doorzoeken: oude kaarten, luchtfoto’s, plattegronden, enz.

(http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/#)